page contents

ثبت اختراع در آمريكا

 

اداره ثبت اختراع و علامت تجاري ايالات متحده آمريكا

اداره ثبت اختراع و علامت تجاری آمریکا معروف به USPTO یک اداره کل زیر نظر وزارت بازرگانی آمریکا است. اداره ثبت اختراع و علامت تجاری آمریکا نقش اعطاء گواهی های ثبت اختراع برای حمایت از اختراعات و ثبت علائم تجاری را برعهده دارد. این اداره حامی منافع مخترعین و بنگاه های اقتصادی در زمینه اختراع، محصولات و خدمات آنان می باشد. همچنین USPTO مرجع مشاوره به رییس جمهور ایالات متحده آمریکا، وزارت بازرگانی، ادارات زیر مجموعه وزارت بازرگانی و سایر ادارات دولتی در زمینه های مرتبط با جنبه های داخلی و خارجی مالکیت فکری می باشد.

در راستای وظایف محوله، اداره ثبت اختراع و علامت تجاری آمریکا اظهارنامه های ثبت اختراع را ابتدا مورد ارزیابی قرار داده و در صورت احراز شرایط ثبت اختراع، گواهی ثبت اختراع را اعطاء می کند و اطلاعات پتنت را منتشر و کپی آن را در اختیار عموم به طوری که قابل جستجو باشد، قرار می دهد. این اداره همچنین افراد شاغل در حيطه ثبت اختراعات را در زمینه قوانین و آیین نامه های اجرایی ثبت اختراع آموزش می دهد و با انتشار دستور العمل نحوه ارزیابی اختراعات این قوانین را تشریح می کند. لازم به ذکر است که فعالیت های مشابه در زمینه ثبت علائم تجاری نیز انجام می گیرد.

در اداره ثبت اختراع و علامت تجاری ایالات متحده آمریکا چند نوع پتنت اعطاء می شود؟

در USPTO سه نوع پتنت اعطاء می شود:

 • پتنتی که به اختراع تعلق می گیرد.
 • پتنتی که به طرح صنعتی تعلق می گیرد.
 • پتنتی که به گونه گیاهی تعلق می گیرد.

برای پتنتی که به اختراع و گونه گیاهی تعلق می گیرد چند نوع اظهارنامه وجود دارد؟

 • اظهارنامه موقت
 • اظهارنامه اصلی

اظهارنامه موقت ادعاهای رسمی و یا هر گونه افشاء از اختراع را آن گونه که در اظهارنامه اصلی باید باشد، را شامل نمی شود و یک راه سریع و آسان برای بدست آوردن زودهنگام حق تقدم برای اظهارنامه اصلی است. اظهارنامه موقت مشمول ارزیابی قرار نمی گیرد و با گذشت ۱۲ ماه پس از تاریخ تسلیم اظهارنامه، به طور خودکار از درجه اعتبار ساقط می شود و این زمان قابل تمدید نیست. بنابراین متقاضی که در ابتدا برای بدست آوردن زودهنگام حق تقدم اظهارنامه موقت تسلیم اداره ثبت اختراعات آمریکا کرده است بایستی در مدت ۱۲ ماه بعد از آن، اظهارنامه اصلی متناظر با اظهارنامه موقت را به آن اداره تسلیم کند. در غیر اینصورت نمی تواند از مزایای دریافت زودهنگام حق تقدم استفاده کند. با این حال اگر متقاضی در مدت ۱۴ ماه از تاریخ تسلیم اظهارنامه موقت اظهاریه ای ارائه دهد و بیان کند که تأخیر در تسلیم نکردن اظهارنامه اصلی در مدت ۱۲ ماه یاد شده عمدی نبوده و هزینه مربوطه را نیز پرداخت کند می تواند درخواست معتبر بودن تاریخ تسلیم اظهارنامه موقت برای اظهارنامه اصلی را داشته باشد. این اظهارنامه اصلی است که مشمول ارزیابی قرار می گیرد و در صورت احراز شرایط اختراع، به عنوان اختراع به ثبت رسیده و منتشر می شود.

اظهارنامه اصلی برای کسب پتنت:

یک اظهارنامه اصلی که به اداره ثبت اختراعات آمریکا تسلیم می شود بایستی شامل موارد زیر باشد:

 • توصیف اختراع(شامل شرح اختراع و ادعا یا ادعاها) به صورت كتبي.
 • نقشه ها (درصورت لزوم).
 • اعلامیه و سوگند مخترع.
 • پرداخت هزینه های تسلیم، جستجو و ارزیابی اظهارنامه.

تسلیم اظهارنامه به اداره ثبت اختراع و علامت تجاري ايالات متحده آمریکا چگونه انجام مي گيرد:

 • تسلیم به صورت دستی در محل این اداره در ایالات ویرجینیا، شهر الکساندریا.
 • ارسال از طریق پست.
 • تسلیم از طریق سامانه الکترونیکی تحت شبکه اداره ثبت اختراعات آمریکا.

تمام مدارک ارائه شده بایستی به زبان انگلیسی باشد، اگر مدارک به غیر از زبان انگلیسی باشد خود اداره ثبت اختراعات آمریکا با دریافت هزینه ای تمام مدارک را به زبان انگلیسی ترجمه می کند.

تمام مدارک از لحاظ شکلی بایستی مطابق قوانین باشد، بعد از این مطابقت توسط اداره مذکور، اظهارنامه برای ارزیابی به ارزیابی کننده ارسال می شود. اگر مدارک ناقص باشد شماره و تاریخ اظهارنامه تعلق نمی گیرد و برای شخص متقاضی ابلاغیه رفع نقص ارسال می شود تا مدارک خود را در زمان محدود اعلام شده رفع نقص و یا اصلاح کند. اگر رفع نقص در مدت تعیین شده انجام نگیرد هزینه های مربوطه با کسر هزینه های بررسی شکلی از آن، استرداد می شود.

تاریخ تسلیم اظهارنامه از نظر اداره ثبت اختراع آمریکا زمانی است که کلیه مدارک مورد نیاز توسط USPTO دریافت می شود و در حالت رفع نقص تاریخی است که آخرین بخش رفع نقص شده اظهارنامه توسط USPTO دریافت شود.